Thống kê team color fo4 1vs1 mới nhất

54.2% 104 thắng 30 hoà 88 thua
45.8% 88 thắng 30 hoà 104 thua
Korea
1011 used (13.4%)
53.1% 95 thắng 18 hoà 84 thua
46.9% 84 thắng 18 hoà 95 thua
Chelsea
934 used (12.3%)
50% 65 thắng 24 hoà 65 thua
50% 65 thắng 24 hoà 65 thua
Real Madrid
1082 used (14.3%)
55.5% 76 thắng 15 hoà 61 thua
44.5% 61 thắng 15 hoà 76 thua
Bayern Munich
845 used (11.2%)
55.7% 44 thắng 4 hoà 35 thua
44.3% 35 thắng 4 hoà 44 thua
England
453 used (6.0%)
61.5% 40 thắng 12 hoà 25 thua
38.5% 25 thắng 12 hoà 40 thua
France
419 used (5.5%)
56.1% 32 thắng 5 hoà 25 thua
43.9% 25 thắng 5 hoà 32 thua
375 used (5.0%)
45.5% 15 thắng 5 hoà 18 thua
54.5% 18 thắng 5 hoà 15 thua
Paris Saint-Germain
209 used (2.8%)
45.5% 15 thắng 3 hoà 18 thua
54.5% 18 thắng 3 hoà 15 thua
Manchester United
258 used (3.4%)
47.2% 17 thắng 0 hoà 19 thua
52.8% 19 thắng 0 hoà 17 thua
Inter Milan
204 used (2.7%)