Thống kê team color fo4 glxh mới nhất

50% 298 thắng 88 hoà 298 thua
50% 298 thắng 88 hoà 298 thua
Real Madrid
1980 used (19.5%)
50.1% 253 thắng 102 hoà 252 thua
49.9% 252 thắng 102 hoà 253 thua
Korea
1959 used (19.3%)
51.9% 162 thắng 62 hoà 150 thua
48.1% 150 thắng 62 hoà 162 thua
Chelsea
1368 used (13.5%)
49.8% 113 thắng 57 hoà 114 thua
50.2% 114 thắng 57 hoà 113 thua
Bayern Munich
958 used (9.4%)
40.2% 53 thắng 21 hoà 79 thua
59.8% 79 thắng 21 hoà 53 thua
England
461 used (4.5%)
43.4% 36 thắng 15 hoà 47 thua
56.6% 47 thắng 15 hoà 36 thua
Manchester United
316 used (3.1%)
54.5% 42 thắng 21 hoà 35 thua
45.5% 35 thắng 21 hoà 42 thua
AC Milan
310 used (3.1%)
56.3% 45 thắng 16 hoà 35 thua
43.8% 35 thắng 16 hoà 45 thua
France
380 used (3.7%)
50.0% 40 thắng 14 hoà 40 thua
50.0% 40 thắng 14 hoà 40 thua
376 used (3.7%)
51.4% 37 thắng 12 hoà 35 thua
48.6% 35 thắng 12 hoà 37 thua
Liverpool
274 used (2.7%)